بیانیه جمعی از هواداران اتحاد چپ ضدامپریالیست ایران در مورد انتخابات دوازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی – English